Statut fundacji

STATUT FUNDACJI „FARMACEUCI.ORG”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Rafał Hechmann, zwany dalej Fundatorem, zgodnie z treścią aktu notarialnego – oświadczenie woli o ustanowieniu Fundacji, sporządzonego w dniu 12 kwietnia 2022 r., Repertorium A nr 1246/2022 przez notariusza Przemysława Mordarskiego (Kancelaria Notarialna w Mikołowie, Przemysław Mordarski, Rynek 18, 43-190 Mikołów) tworzy fundację, dla której ustala niniejszy statut.

§ 2.
Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. 2020.2167 t.j. z dnia 4.12.2020) oraz niniejszego statutu.

§ 3.
Fundacja działać będzie pod nazwą Farmaceuci.org.
Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
Fundacja może posługiwać się również tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 4.
Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.

§ 5.
Fundacja jest utworzona na czas nieokreślony

§ 6.
Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Do wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe w Polsce i za granicą.

§ 7.
Fundacja ma osobowość prawną.

§ 8.
Nadzór nad Fundacją należy do Ministra Zdrowia oraz Prezydenta Katowic.

CELE FUNDACJI
§ 9.
Celami Fundacji są:
Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej, społecznie użytecznej, oświatowej i zdrowotnej zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą.;
Działania mające na celu poprawę dostępu do służby zdrowia zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i za granicą;
Wsparcie uchodźców, uchodźców wewnętrznych oraz innych grup społecznych w zakresie ochrony zdrowotnej, potrzeb humanitarnych, aktywizacji zawodowej oraz innych potrzeb zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą.
Działania mające na celu wspieranie pozytywnego wizerunku zawodu farmaceuty oraz promocję zawodu farmaceuty jako zawodu zaufania publicznego;
Wspieranie wolontariatu;
Lobbing na rzecz rozwiązań sprzyjających lepszemu dostępowi osób potrzebujących do leczenia i otrzymywania pomocy;
Działania mające na celu promocję zdrowia zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i za granicą.;
Prowadzenie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwiązywania problemów globalnych, niesienia pomocy humanitarnej, praw człowieka oraz poprawy dostępu do służby zdrowia.

§ 10.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Organizowanie zbiórek publicznych oraz przygotowywanie i wysyłanie pomocy humanitarnej i rozwojowej, w szczególności poprzez przyjmowanie i wydawanie w tym wywóz za granicę produktów leczniczych i wyrobów medycznych przeznaczonych do niesienia pomocy humanitarnej i rozwojowej;
Organizowanie imprez, imprez masowych, wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz innych przedsięwzięć tego typu;
Prowadzenie i popieranie badań naukowych oraz innej działalności naukowej;
Wspieranie działalności edukacyjnej oraz publicystycznej mającej na celu podnoszenie świadomości dotyczącej zagadnień związanych z ochroną zdrowia w Polsce i na świecie;
Organizowanie wykładów, seminariów, konferencji oraz innych podobnych przedsięwzięć;
Przyznawanie nagród, stypendiów i dotacji;
Udział w przedsięwzięciach zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
Działalność wydawniczą i multimedialną;
Współpracę z mediami;
Współpracę ze środowiskami akademickimi, oświatowymi, kulturalnymi i dziennikarskimi, oraz instytucjami i osobami realizującymi cele zbliżone do celów Fundacji;
Popieranie inicjatyw zmierzających do celów Fundacji;
Współpracę z instytucjami publicznymi, w tym organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami samorządu zawodowego i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z wszelkimi instytucjami i osobami zainteresowanymi celami Fundacji.

MAJĄTEK I CELE FUNDACJI
§ 11.
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 groszy) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów, jak również jej pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
Majątek Fundacji nie może być wykorzystywany na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 12.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działania pochodzą także z:
Darowizn pieniężnych i rzeczowych dokonywanych przez inne fundacje, osoby fizyczne i prawne, jak i instytucje państwowe i samorządowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne;
Spadków i zapisów;
Dotacji, subwencji, grantów i innych środków przyznanych na realizację konkretnych projektów przez inne fundacje, osoby fizyczne i prawne, jak i instytucje państwowe i samorządowe, zarówno krajowe jak i zagraniczne;
Środków przekazanych Fundacji w ramach odpisów podatkowych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
Odsetek i zysków od zdeponowanych w bankach funduszy i papierów wartościowych;
Z dochodów i zysków z działalności gospodarczej Fundacji, pod warunkiem wcześniejszego podjęcia uchwały określonej §13 ust. 2;
Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych oraz w papierach wartościowych.

§ 13.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Organem uprawnionym do podjęcia uchwały o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej jest Zarząd Fundacji.

BENEFICJENCI
§ 14.
Fundacja w zakresie swojej statutowej działalności udziela pomocy przede wszystkim osobom w trudnej sytuacji materialnej, zarówno w Polsce jak i za granicą. Fundacja może udzielać pomocy polskim i zagranicznym osobom fizycznym i prawnym, w tym instytucjom i organizacjom.
Fundacja przyczynia się również do budowania pozytywnego wizerunku zawodu farmaceuty m. in. poprzez promocję zaufania do tego zawodu w społeczeństwie oraz angażowanie farmaceutów, techników oraz studentów farmacji do działań pomocowych i wspierając te działania.

ZARZĄD FUNDACJI I FUNDATOR
§ 15.
W skład Zarządu wchodzi od dwóch (2) do pięciu (5) członków powoływanych przez Fundatora postanowieniem.
Kadencja Zarządu Fundacji trwa pięć lat. Istnieje możliwość rozszerzenia składu Zarządu w czasie trwania jego kadencji.
Pierwsza kadencja Zarządu Fundacji rozpoczyna się w dniu zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Funkcje w Zarządzie Fundacji pełnić można przez więcej niż jedną kadencję.
W skład Zarządu mogą wchodzić:
Prezes Zarządu.
Wiceprezes.
Inni członkowie Zarządu Fundacji.
Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa na skutek śmierci lub odwołania
Odwołanie może nastąpić na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu.
Fundator może postanowieniem odwołać członka Zarządu w każdym czasie.
Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym Fundacji, który kieruje jej działalnością i reprezentuję ją na zewnątrz.
Zarząd zbiera się co najmniej raz w roku kalendarzowym.
Zarząd podejmuje decyzję zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy jego członków. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa lub w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa.
Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na jego posiedzeniach lub w formie głosowania pisemnego, o ile wszyscy członkowie wyrażą zgodę na tą formę głosowania.
Spotkania Zarządu Fundacji mogą odbywać się także za pośrednictwem tele- lub wideokonferencji, pod warunkiem zachowania zasad określonych w odpowiednim regulaminie.
Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zasad określonych w § 17 ust. 3 statutu.

§ 16.
Zarząd jest organem zarządzającym Fundacji, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Odpowiada za prawidłowe działanie Fundacji, zgodnie ze statutem i prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
Zarząd może udzielać innym osobom, szczególnie kierownikom jej placówek terenowych pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju.
Zarząd:
Opracowuje i aprobuje wieloletnie i roczne programy i plany działalności Fundacji wraz z planem finansowym na realizację celów statutowych i pokrycia kosztów funkcjonowania Fundacji;
Ustala regulamin określający tryb przyznawania pomocy przez Fundację;
Decyduje w sprawach przyznawania pomocy udzielanej przez Fundację;
Tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji, zatwierdza nominację ich kierowników oraz ustanawia regulaminy ich działalności;
Ustala regulamin pracy Zarządu;
Sporządza roczne zestawienie z działalności Fundacji oraz ze stanu jej finansów;
Zakłada i rozwiązuje stałe i czasowe placówki terenowe Fundacji w kraju i za granicą w drodze decyzji Zarządu podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków;
Wnioskuje w sprawach dotyczących działalności statutowej Fundacji i je zatwierdza;
Udziela pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych Prezesowi Fundacji;
Podejmuje zmiany w statucie Fundacji na podstawie § 18;

§ 17.
Fundator może pełnić jedną lub kilka z następujących funkcji: Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji, Członka Zarządu Fundacji, pracownika fundacji. Fundator może mianować siebie na jedno lub kilka z tych stanowisk.
Fundator ustala zasady zatrudniania oraz wynagrodzeń dla Członków Zarządu, Prezesa, Wiceprezesa, współpracowników Fundacji oraz osób z nimi współpracujących na zasadach wolontariatu bądź.
Fundator ustala formę, warunki oraz pozostałe reguły zatrudnienia dla Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, współpracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na zasadach wolontariatu.
W wypadku śmierci Fundatora działalność Fundacji będzie kontynuowana, zaś uprawnienia Fundatora wskazane w niniejszym statucie przejmuje Zarząd Fundacji

ZMIANY STATUTU
§ 18.
Zmiany w statucie Fundacji dokonywać może:
Fundator
Zarząd Fundacji po uzyskaniu poparcia przynajmniej kwalifikowanej większości głosów członków Zarządu Fundacji oraz zgody Fundatora.
Kwalifikowana większość głosów uprawniająca do zmiany statutu Fundacji wynosi:
Jeżeli Zarząd Fundacji składa się z 2 lub 3 osób – 2 osoby
Jeżeli Zarząd fundacji składa się z 4 lub 5 osób – 4 osoby.
Brak zgody Fundatora lub odpowiedniego poparcia Członków Zarządu Fundacji powoduje nieważność proponowanych zmian w statucie fundacji.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
§ 19.
Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inna fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzję w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Fundator lub za jego zgodą Zarząd Fundacji.

§ 20.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator lub za jego zgodą Zarząd Fundacji. W treści uchwały mogą zostać określone warunki likwidacji, w tym szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.
Likwidację Fundacji przeprowadza dotychczasowy Zarząd. Zarząd Fundacji może ustanowić innego likwidatora w drodze uchwały. Likwidator obowiązany jest do prowadzenia czynności zmierzających do zakończenia działalności Fundacji w sposób zgodny z treścią uchwały o likwidacji Fundacji.
W ramach likwidacji majątek Fundacji powinien być przekazany przez likwidatora na rzecz instytucji zarejestrowanych w Polsce, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego Ministra.